Saturday, February 18, 2017

Νομοθετικές προτάσεις για την κατάργηση των διακρίσεων και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα


Όταν ανατραπεί το ρωμέικο μισελληνικό καθεστώς, ένα ελληνοκεντρικό και εθνοκεντρικό καθεστώς θα πρέπει άμεσα να αλλάξει τον κώδικα ιθαγενείας, τον μεταναστευτικό νόμο, και τον ποινικό κώδικα. 

Πρέπει να θεσπιστούν νόμοι οίτινες θα καταργούν τις άδικες διακρίσεις και θα προάγουν τις θετικές διακρίσεις. Οι Νόμοι του Ελληνικού κράτους πρέπει να εξασφαλίζουν τον σεβασμό στην διαφορετικότητα Ελλήνων και μη-Ελλήνων.  

Μεταξύ άλλων μέτρων, το νέο καθεστώς θα πρέπει να αφαιρέσει την παρανόμως αποδοθείσα ιθαγένεια και υπηκοότητα από όσους αλλοφύλους εισβολείς την απέκτησαν από το παλαιό καθεστώς, και να τους εξαναγκάσει να ανακτήσουν την υπηκοότητα και την ιθαγένεια της χώρας καταγωγής των. 

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των παρανόμως εισελθόντων στην Χώρα θα ακυρώνωνται και θα απελαύνωνται με διοικητική απόφαση, όχι δικαστική. Με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς δικαίωμα εφέσεως ή αναστολής. 

Η υπηκοότης και η ιθαγένεια δεν ισοδυναμούν με δικαίωμα χρησικτησίας. Μία αλλόφυλη μειονότητα ήτις διαμένει επί Ελληνικού εδάφους, έστω επί χίλια και πλέον χρόνια, δεν δικαιούται Ελληνική υπηκοότητα, πολλώ δε μάλλον Ελληνική ιθαγένεια. Ούτε οι Έλληνες της Διασποράς δικαιούνται να αποκτήσουν αλλόφυλη ιθαγένεια. 

Η Ελληνική υπηκοότης και ιθαγένεια αποτελούν προνόμια, και όχι δικαιώματα. Αποδίδονται αποκλειστικώς και περιοριστικώς εις όσους ανήκουν στο Ελληνικό Έθνος, από ένα κράτος μονοπολιτιστικό, μονοεθνικό, μονοπολιτιστικό. Δύνανται να τα αποκτήσει κάποιος/κάποια, υπό αυστηρότατες προϋποθέσεις.

Στόχος του νέου καθεστώτος θα είναι ο σεβασμός της διαφορετικότητος και η διαφύλαξη της ποικιλομορφίας των αλλοφύλων. Ουδείς δικαιούται να διαγράφει το παρελθόν του και την καταγωγή του.  Είτε πρόκειται για αλλόφυλο, είτε πρόκειται για Έλληνα. 

Μετανάστης θα θεωρείται όποιος καταθέτει νόμιμη αίτηση για είσοδο στην Χώρα, στα προξενεία του εξωτερικού, και κατά την στιγμή της αιτήσεως ευρίσκεται εκτός Ελλάδος. 

Εφ' όσον πληροί μία σειρά κριτηρίων(πιστοποιητικό υγείας, ποινικό μητρώο, επαγγελματικές δεξιότητες, γνώση των Ελληνικών Νόμων, σεβασμό του Ελληνικού αξιακού κώδικος, κ.α.), αν η αίτησή του γίνει δεκτή, τότε θα μπορεί να εισέλθει νομίμως στην Πατρίδα μας, για όσο χρόνο του επιτραπεί. Μόλις λήξει η άδεια παραμονής, θα πρέπει να εξέρχεται αυτοβούλως και αμέσως. Άλλως θα θεωρείται εγκληματίας σε βαθμό κακουργήματος και θα υφίσταται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις. 

Όποιος καταθέτει αίτηση ασύλου, ή εργασίας, ή μονίμου διαμονής, όντας παρανόμως εισελθών στην Ελλάδα, αυτομάτως θα θεωρείται εισβολεύς, κατάσκοπος, τρομοκράτης, εγκληματίας, και θα αντιμετωπίζει την εσχάτη των ποινών.

Ουδεμία αίτηση ασύλου θα γίνεται δεκτή αν το άτομο ευρίσκεται επί Ελληνικού εδάφους. Οι αιτήσεις ασύλου πρέπει να κατατίθενται όταν το άτομο ευρίσκεται εκτός Ελλάδος.

Όσοι Ελληνικής καταγωγής πολίτες στέκονται αλληλέγγυοι με τους εισβολείς, θα τους αφαιρείται η Ελληνική υπηκοότης και η Ελληνική ιθαγένεια, και θα απελαύνωνται μαζί με τους εισβολείς. Αρχικώς θα κατατάσσωνται στην κατηγορία των "stateless persons". Ύστερα, αν θέλουν, θα μπορούν να αποκτήσουν την ιθαγένεια και την υπηκοότητα των εποίκων. 

Το Ελληνικό κράτος θα τους βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση μέσω μη-κυβερνητικών οργανώσεων, αίτινες θα αγωνίζωνται για το δικαίωμα των ελληνόφωνων αλληλέγγυων στην νομική εξίσωση και στην εθνολογική εξομοίωση με τους λαθρομετανάστες, στην χώρα καταγωγής των λαθρομεταναστών. 

Με την βοήθεια του κράτους, ένας ελληνόφωνος αλληλέγγυος θα μπορεί να αποκτήσει Ασιατική, Αφρικανική ή άλλης χώρας ιθαγένεια. Δι' αυτού του τρόπου θα καταργηθεί πάσα διάκριση μεταξύ αλληλέγγυων και λαθροεποίκων. 

Όσα τέκνα προέρχονται από μεικτούς γάμους, δεν θα δικαιούνται Ελληνική ιθαγένεια, ούτε υπηκοότητα. Ο/η αλλόφυλος σύζυγος δεν θα δικαιούται Ελληνική υπηκοόητα. Αν την κατέχει, θα του/της αφαιρείται. 

Το νέο καθεστώς πρέπει να φροντίσει να μην γεννηθούν παιδιά από μεικτούς γάμους, και να λυθούν ή να ακυρωθούν οι γάμοι μεταξύ Ελλήνων και μη-Ελλήνων. 

Τα τέκνα μεικτών γάμων θα λαμβάνουν πάντα την υπηκοότητα και την ιθαγένεια του/της αλλοφύλου συζύγου. Ποτέ την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. 

Τα τέκνα μεικτών γάμων δεν θα έχουν το δικαίωμα τεκνοποιήσεως ή γάμου με Έλληνες/Ελληνίδες, ώστε μέσα σε μία γενεά να αφανιστεί το ξένο στοιχείο από την Ελληνική κοινωνία. 

Όποιος Έλλην/Ελληνίδα κάνει μεικτό γάμο, θα του/της αφαιρείται η υπηκοότης και η ιθαγένεια. Θα μπορεί να ανακτήσει την Ελληνική υπηκοόητα και ιθαγένεια μόνον σε περίπτωση που πάρει διαζύγιο από τον/την αλλόφυλο σύζυγο, και αφού πρώτα αποποιηθεί πάσα σχέση με τα τέκνα από τον μεικτό γάμο. Τα τέκνα μεικτών γάμων θα απελαύνωνται μαζί με τους/τις αλλόφυλους συζύγους. 

Θα αποτελεί έγκλημα καθοσιώσεως ο εξελληνισμός των αλλοφύλων ή των τέκνων εκ μεικτών γάμων. Όπως οι Έλληνες, έτσι και οι αλλόφυλοι πρέπει να διατηρούν την εθνολογική τους ταυτότητα. 

Οι Έλληνες/Ελληνίδες της Διασποράς θα υπόκεινται στους ιδίους κανόνας. Θα έχουν το δικαίωμα διπλής υπηκοότητος, και το προνόμιο Ελληνικής ιθαγενείας, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν θα δικαιούνται το αυτό δικαίωμα οι τυχόν αλλόφυλοι σύζυγοί τους, ή τα τυχόν τέκνα τους από μεικτό γάμο. 

Θα απαγορευθεί πάραυτα το δικαίωμα στην διπλή ιθαγένεια. Όσοι αλλόφυλοι στην Ελλάδα κατέχουν διπλή ιθαγένεια, θα διακρατούν υποχρεωτικώς την ξένη ιθαγένεια. Η διπλή υπηκοότητα θα επιτρέπεται μόνον για τους Έλληνες ιθαγενείς οι οποίοι γεννήθηκαν ή διαμένουν στο εξωτερικό. Προϋπόθεση για την απόδοση υπηκοότητος για τους Έλληνες του εξωτερικού είναι η ύπαρξη ή η απόκτηση Ελληνικής συνειδήσεως και παιδείας. 

Όσοι αλλόφυλοι κατέχουν νομίμως την Ελληνική υπηκοότητα δεν θα δικαιούνται την απόκτηση κρατικών αξιωμάτων. Για να γίνει κάποιος αξιωματούχος του κράτους, θα πρέπει να κατάγεται από δύο Έλληνες γονείς. Όσοι κατάγονται από έναν Έλληνα γονέα, δεν θα δικαιούνται να αποκτήσουν αξιώματα. 

Ο διαχωρισμός Ελλήνων και μη-Ελλήνων στο εσωτερικό και το εξωτερικό πρέπει να θεσμοθετηθεί και να οργανωθεί επιστημονικώς: ξεχωριστά σχολεία, ξεχωριστά νοσοκομεία, ξεχωριστές τράπεζες, ξεχωριστές εφημερίδες, ξεχωριστοί αθλητικοί σύλλογοι, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεχωριστά πολιτικά κόμματα, ξεχωριστές συνοικίες, ξεχωριστές στρατιωτικές και αστυνομικές μονάδες, ξεχωριστά δικαστήρια, ξεχωριστοί νόμοι, ξεχωριστά ληξιαρχεία, ξεχωριστά νεκροταφεία.

No comments:

Post a Comment