Tuesday, June 13, 2017

Υπόμνημα προς ΓΑΔΑ, 10 Δεκεμβρίου 2012, για το ζήτημα της εγερθείσης ποινικής διώξεως με βάση το άρθρο 184 ΠΚ


Υπόμνημα προς ΓΑΔΑ  


Για να είναι αντικειμενική και δίκαιη η εμπλοκή της αστυνομίας και της δικαστικής εξουσίας σε αμιγώς θρησκευτικά ζητήματα, προϋποθέτει ισότητα όπλων των αντιμαχομένων, και κυρίως θρησκευτική ουδετερότητα.  

Κάποιος κύριος Μαυρωνάς Αλέξανδρος, εμφανιζόμενος ως Alexandros Georgioualexandros2010@gmail.com, αποστολέας ενός μηνύματος στις 17 Νοεμβρίου 2010, «παρακαλεί» πολύ την αστυνομία να ελέγξει την ιστοσελίδα hellenicreligion.gr, για τις αναρτήσεις της στο διαδίκτυο. 

Για να μην θεωρηθεί υποκριτική και κακόβουλη η θρησκευτική ευαισθησία του κ. Μαυρωνά, σίγουρα πρέπει να δέχεται την ισότητα των όπλων. 

Η ισότητα των όπλων απαιτεί να ελέγξει η αστυνομία και τα γραπτά του ιερού βιβλίου του χριστιανισμού, την Βίβλο, και να μας απαντήσει ο κύριος Μαυρωνάς, για τα παρακάτω αποσπάσματα που αναρτώνται καθημερινώς σε εκατομμύρια ιστοσελίδες σε όλον τον κόσμο, και μάλλον θεωρούνται «θεόπνευστες» από τον κ. Μαυρωνά:   
«Και εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων και ψηλαφήσω σε ως ρομφαίαν μαχητού· και Κύριος έσται επ’ αυτούς και εξελεύσεται ως αστραπή βολίς, και Κύριος παντοκράτωρ εν σάλπιγγι σαλπιεί κα πορεύσεται εν σάλω απειλής αυτού. Κύριος παντοκράτωρ υπερασπιεί αυτούς, και καταναλώσουσιν αυτούς, καί καταχώσουσιν αυτούς εν λίθοις σφενδόνης και εκπίονται αυτούς ως οίνον και πλήσουσιν ως φιάλας θυσιαστήριον».
Σίγουρα ο υπερευαίσθητος κύριος Μαυρωνάς λησμόνησε να καταγγείλει στην υπηρεσία σας αυτά τα απεχθή βιβλικά αποσπάσματα διότι προφανώς το να πίνεις το αίμα των Ελλήνων σαν να πίνεις κρασί, είναι «θεόπνευστη» εντολή της θρησκείας του κ. Μαυρωνά.
Ο κύριος Μαυρωνάς όταν εγκαλεί εμένα να απολογηθώ για τα γραπτά μίας ιστοσελίδος ή της Ελληνικής Θρησκείας, μάλλον δεν κατανοεί ότι θα πρέπει να απολογηθεί γιατί τα τέκνα της Σιών, οι ιουδαίοι, θα μας πιούν το αίμα όπως πίνουν το κρασί. 
Δεν μπορεί να παριστάνει τον διώκτη όντας ένοχος. Ένοχος ένοχον ου ποιεί. 
Ακόμη ένα δείγμα χριστιανικής «αγάπης» από το ιερό βιβλίο του χριστιανισμού:
«Δια τούτο τάδε λέγει Κύριος: ιδού εγώ εκτείνω την χείρα μου επί τους αλλοφύλους καί εξολοθρεύσω Κρήτας καί απολώ τους καταλοίπους τους κατοικούντας την παραλίαν. Καί ποιήσω εν αυτοίς εκδικήσεις μεγάλας, καί επιγνώσονται διότι εγώ Κύριος εν τω δούναι την εκδίκησιν μου επ’ αυτούς».
Επίσης ο κύριος Μαυρωνάς θα πρέπει να απολογηθεί στην υπηρεσία σας γιατί οι χριστιανοί παπάδες την λεγομένη «Κυριακή της Ορθοδοξίας» διαβάζουν Αναθεματισμούς κατά των Ελλήνων: 
«Ανάθεμα σε όσους δηλώνουν μεν ότι είναι ευσεβείς, αλλά εισάγουν αναιδώς ή μάλλον ανευλαβώς, στην ορθόδοξον και καθολική εκκλησία τα ασεβή δόγματα των Ελλήνων περί ανθρωπίνων ψυχών και ουρανού και γής και των άλλων δημιουργημάτων.
Ανάθεμα σε όσους προτιμούν την βλακώδη υποτιθέμενη σοφία των φιλοσόφων και ακολουθούν τους διδασκάλους των, και δέχονται τας μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών ή και ότι αυταί χάνονται ομοίως με τα άλογα ζώα και εκμηδενίζονται, και διά τούτων αρνούνται την ανάστασιν και την κρίσιν και την τελικήν ανταπόδοσιν όσων έχει ζήσει ο καθείς.
Ανάθεμα σε όσους μεταβάλλουν αυτοβούλως, όπως τας διαφόρους μυθολογίας, και την ιδικήν μας διδασκαλίαν περί δημιουργίας, και δέχονται τας Πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς, και λέγουν ότι η ύλη, ούσα αυθύπαρκτος, μορφοποιείται υπό των ιδεών, και φανερώς αναιρούν το αυτεξούσιον του δημιουργού ο οποίος από του μή όντος ωδήγησε τα πάντα εις την ύπαρξιν, και ως ποιητής επιβάλλει εις όλα αρχήν και τέλος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς».
Ο κύριος Μαυρωνάς πρέπει να απολογηθεί στην υπηρεσία σας για ποιό λόγο η θρησκεία του βλασφημεί τους Έλληνες φιλοσόφους, γιατί προτρέπει τους ιουδαίους να μας πιούν το αίμα, γιατί προτρέπει την εξολόθρευση των Κρητών; 

Εκτός και αν τίθεται ζήτημα θρησκευτικής ασυλίας του χριστιανισμού έναντι της Ελληνικής Θρησκείας, οπότε ο κύριος Μαυρωνάς, θα ισχυριστεί ότι «εμείς ως χριστιανοί είμαστε η επίσημη θρησκεία του κράτους ενώ εσείς είστε ειδωλολάτρες, και μπορούμε να σας εξολοθρεύουμε ατιμωρητί, όπως πράττουμε επί 17 αιώνες».

Η προτροπή σε βία κατά των Ελλήνων μέσα από την Βίβλο του χριστιανισμού και από τους άμβωνες των παπάδων είναι ποινικό αδίκημα; Ναι ή όχι; 

Η Ελληνική Θρησκεία τελεί εκτός νόμου τα τελευταία 1700 χρόνια, με διατάγματα των μισελλήνων βυζαντινών αυτοκρατόρων, Θεοδοσίου και Αρκαδίου. 

Σήμερα οι χριστιανοί δεν καίνε ζωντανούς τους Έλληνες όπως έπρατταν στα βυζαντινά χρόνια, αλλά συνεχίζουν να γκρεμίζουν τα Ιερά των Πατρώων και Μητρώων Θεών, όπως έγινε προσφάτως με τον Βωμό των 12 Θεών. 

Προς γνώση της υπηρεσία σας, σάς ενημερώνω ότι η Ελληνική Θρησκεία δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα ως γνωστή θρησκεία από το επίσημο κράτος. Αντιθέτως έχει αναγνωριστεί ο βουδδισμός, ο χριστιανισμός, ο ισλαμισμός, και ο ιουδαϊσμός. Ξένες θρησκείες, ουδεμία σχέση έχουσες με τον Ελληνισμό.

Με ποιό δικαίωμα διδάσκονται τα Ελληνόπουλα την βίβλο του ιουδαιοχριστιανισμού, αντί να διδάσκωνται τα Ιερά Ορφικά Κείμενα; Με ποιό δικαίωμα το κράτος θεωρεί ότι ο Μωϋσής είναι ο προφήτης των Ελλήνων, ενώ αγνοεί τον Ιεροφάντη Ορφέα;

Εφ’ όσον η Ελληνική Θρησκεία τελεί εκτός νόμου εδώ και 17 αιώνες, τί νόημα έχει να εγκαλείται ένας αλλόδοξος μίας θρησκείας, της οποίας δεν αναγνωρίζεται η ύπαρξις από το συγκεκριμένο κράτος; Αντιθέτως η Ελληνική Θρησκεία αναγνωρίζεται από ξένα κράτη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τέτοια κατάντια.  

Μία δίκαιη και αντικειμενική εξέταση των αντιμαχομένων πλευρών, επιβάλλει την πρόσληψη σφαιρικής γνώσεως. Παραθέτω ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, απ’ όπου μπορείτε να μάθετε τις απόψεις του χριστιανισμού για τον Ελληνισμό και τους Έλληνες, ώστε να μην εξαπατάται η υπηρεσία σας από τα προπαγανδιστικά ψεύδη των χριστιανών παπάδων:

«Τα υβριστικά κατά των Ελλήνων κείμενα της Ορθοδοξίας»: 


Το δίκαιον το οποίο υπηρετείτε, επιτάσσει να αφήνετε τον διωκόμενο για ζητήματα θρησκείας, να αναπτύξει πλήρως τις απόψεις του.  

Εφ’ όσον τίθεται ζήτημα διώξεως για ζητήματα ιδεολογίας και θρησκείας, το πρέπον από την πλευρά δικαστών και αστυνομικών είναι να μορφώσουν άποψη για το άτομό μου όχι αποσπασματικώς, αλλά μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση που λαμβάνει υπ’ όψιν το ιστορικό, θρησκευτικό, νομικό, και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράζονται συγκεκριμένες απόψεις. 

Παραθέτω άρθρο μου, αναρτηθέν στην ιστοσελίδα makeleio.gr, και το οποίο ξεδιπλώνει όλο το φάσμα των ιδεών μου, ώστε να διαμορφώσει άποψη η υπηρεσία σας.  


Απάντηση στην εκπομπή «Μακελειό»


Έλαβα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από την ιστοσελίδα makeleio.gr, όπου ένας αναγνώστης με καλεί να δώσω απαντήσεις.
Παραθέτω το ερώτημά του χωρίς περικοπές:
"Καλησπέρα Μακελειό
Ο κύριος Ιφικράτης Αμυράς παρουσιάζεται ως εκφράζων την πατριωτική επαναστατική αριστερά που ονειρεύεται την συσπείρωση του έθνους εναντίον της οικονομικής Κατοχής. Καλά μέχρι εδώ
ΟΜΩΣ. Στο λογαριασμό που διατηρεί στο facebook εφόσον είναι δικός του υποστηρίζει ανοικτά απόψεις κατά της Ορθοδοξίας, υπέρ της θεσμοθέτησης ως μόνης θρησκείας της Ελλάδος της Πατρώας Εθνικής Θρησκείας (Δωδεκάθεο) ενώ στην εξωκοινοβουλευτική επαναστατική κίνηση εθνεγερσίας που φαίνεται να ετοιμάζει και στην οποια ενδέχεται να συμμετέχει και ο Σώρρας αποκλείει όλους όσοι εκφράζονται ανοικτά υπέρ της Ορθοδοξίας.
Γιατί; Μήπως βρισκόμαστε υπο Κατοχή και απο την Ορθοδοξία; Έλληνες για αυτόν είναι μόνο οι Εθνικοί;;;; Όσοι είμαστε Χριστιανοί δεν είμαστε Έλληνες; Είμαστε μήπως Ιουδαίοι για τον κύριο Αμυρά και όχι Έλληνες;
Θα ήθελα λοιπόν να του τεθεί το ερώτημα (προς γνώση και πληροφόρηση του κόσμου) πώς ακριβώς φαντάζεται ο κ. ΑΜυράς την εθνικη παλιγγενεσία και την αποδέσμευση απο τον κατακτητή ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΦΟΔΡΑ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ;;
ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΆΔΑ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
Ευχαριστώ πολύ"
σχόλιο makeleio: Εννοείται ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον την απάντηση του Ιφικράτη Αμυρά.

Ο αναγνώστης του «Μακελειού» θέτει πολύ σημαντικά ερωτήματα, στα οποία ευχαρίστως απαντώ.
Με ρωτά τα εξής: Ως Έθνος είμαστε υπό κατοχή από τον χριστιανισμό; Οι εκχριστιανισμένοι Έλληνες είναι ιουδαίοι; Πώς φαντάζομαι την παλιγγενεσία των Ελλήνων;

Η βασική πολιτική μου θέση είναι ότι κύρια αιτία για την σημερινή παρακμή των Ελλήνων είναι η έλλειψη εθνοκεντρισμού.
Ήτοι, οι Έλληνες έχουν υιοθετήσει αλλότρια δόγματα, ήθη και έθιμα.
Στο εμπόριο, προωθούνται οι Κινέζοι εις βάρος των Ελλήνων παραγωγών και εμπόρων.
Στις θέσεις εργασίας προτιμούνται οι ξένοι εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων.
Στην εξωτερική πολιτική για τους νεοραγιάδες σημασία δεν έχει το τί λέει ο Ελληνικός Λαός, αλλά το τί λένε οι ξένοι παράγοντες. 
Στο νόμισμα θέλουν το ευρώ, αντί για το εθνικό μας νόμισμα, την δραχμή.
Στην θρησκεία υποδουλώνονται σε μία μισελληνική ιουδαϊκή αίρεση και αποστατούν από την Ελληνική Θρησκεία.
Στην μουσική προτιμούν την ξένη αντί της Ελληνικής μουσικής.
Στην αρχιτεκτονική προτιμούν την ξένη αντί της Ελληνικής νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής.
Στην διατροφή προτιμούν το δυτικής προελεύσεως γρήγορο φαγητό από την Ελληνική μεσογειακή δίαιτα.
Στα ονόματα προτιμούν τα ξένα από τα Αρχαία Ελληνικά.
Στα τοπωνύμια προτιμούν τα χριστιανο-τουρκικά από τα Αρχαία Ελληνικά.
Στην αισθητική προτιμούν τα ξένα εξαμβλώματα από την Ελληνική τεχνοτροπία και αισθητική.
Οι αυθεντικές αξίες του Ελληνισμού δεν εκπροσωπούνται από κάποιο πολιτικό κόμμα.
Υπάρχουν κόμματα που υπερασπίζονται το Ελληνικό Έθνος αλλά όχι την Ελληνική Φυλή.
Άλλα κόμματα υποστηρίζουν την Ελληνική Φυλή, όχι όμως την Ελληνική Θρησκεία.
Άλλα κόμματα υποστηρίζουν την Ελληνική εργατική τάξη, αλλά όχι τα Ελληνικά προϊόντα και τις Ελληνικές επιχειρήσεις.
Άλλα κόμματα υποστηρίζουν την Ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά αρνούνται να υποστηρίξουν το Ελληνικό νόμισμα, την δραχμή.
Άλλα κόμματα υποστηρίζουν την δραχμή, αλλά αρνούνται να υποστηρίξουν την απελευθέρωση των υποδούλων Ελληνικών πληθυσμών και  εδαφών, όπως είναι η κατεχομένη Κύπρος.
Τα περισσότερα αντιμνημονιακά κόμματα υποστηρίζουν την κατάργηση του Μνημονίου και καταδικάζουν την ξένη κατοχή της Πατρίδος μας, αλλά αρνούνται να υποστηρίξουν τον ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα. Περιορίζονται σε κυνοβουλευτικές αψιμαχίες.
Επομένως η κατοχή στην Πατρίδα μας έχει πολλαπλές διαστάσεις. Υποφέρουμε από θρησκευτική, οικονομική, πολιτιστική, στρατιωτική, και πολιτική κατοχή.
Όποιος μελετήσει την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία θα διαπιστώσει ότι σε όλα τα ζητήματα οι Έλληνες είχαν ως κέντρο αναφοράς την Ελληνική Φυλή, τα Ελληνικά ήθη και έθιμα, την Ελληνική Θρησκεία, την Ελληνική Φιλοσοφία, και απέρριπταν τελείως τα αντίστοιχα βαρβαρικά.
Η κατοχή είναι θρησκευτική διότι οι τρεις αβρααμικές θρησκείες(ιουδαϊσμός, χριστιανισμός, ισλαμισμός) όχι μόνον απορρίπτουν πλήρως την Ελληνική Κοσμοθέαση, αλλά έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να αφανίσουν ο,τιδήποτε θυμίζει Αρχαία Ελλάδα(κατέστρεψαν βιβλία, ναούς, θέατρα, αγάλματα, ήθη, έθιμα, φιλοσοφικές σχολές). 
Η κατοχή είναι οικονομική διότι το οθνείο νόμισμα του ευρώ, και η απώλεια της δημοσιονομικής μας ανεξαρτησίας μάς υποδούλωσε στο 4ο Ράιχ και στην Τρόικα.
Η κατοχή είναι πολιτιστική διότι οι τουρκικές και αμερικανικές  τηλεοπτικές σειρές, η ξένη τεχνοτροπία στην αρχιτεκτονική, η ξένη μόδα στα ενδύματα, η ξενομανία στην διατροφή, μολύνουν και διαφθείρουν την Ελληνική Ψυχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υποδουλώσεως είναι η συμμετοχή της Ελλάδος στην eurovision, η οποία γίνεται με αγγλικούς στίχους. Η Ελληνική γλώσσα διώκεται από το ίδιο το κράτος. Αυτή η κατάσταση δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για διεξαγωγή πολιτιστικού πολέμου εις βάρος του Ελληνισμού.
Η κατοχή είναι στρατιωτική διότι τμήματα Ελληνικών εδαφών και πληθυσμών, είναι υπό κατοχή ξένων στρατευμάτων όπως στην Κύπρο, στην Ανατολική Θράκη, στην Βόρειο Ήπειρο, και στην κατεχομένη Ιωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το μισελληνικό κράτος δεν εορτάζει ως Εθνικές Εορτές τις επικές μάχες στις Θερμοπύλες, Μαραθώνα, Πλαταιές, Σαλαμίνα.
Η κατοχή είναι πολιτική διότι η άρχουσα τάξη έχει εκχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 80% των νόμων που ψηφίζει το ρωμέικο κράτος, είναι απλή μετάφραση στα Ελληνικά των οδηγιών της Ε.Ε.  
Η Ελληνική Θρησκεία, η θρησκεία των Πατέρων και Μητέρων μας, τελεί εκτός νόμου επί 17 αιώνες. Με διατάγματα των βυζαντινών μισελλήνων αυτοκρατόρων Θεοδοσίου και Αρκαδίου, το γνωστό «Ες έδαφος φέρειν», γκρεμίστηκαν οι Ναοί των Πατρώων Θεών και των Μητρώων Θεαινών.
Επί βυζαντίου ο Ελληνισμός ως κοσμοθέαση τίθεται εκτός νόμου, και οι Έλληνες θανατώνονται στην πυρά. Οι χριστιανοί σπάνε τα αγάλματα των Θεών, επί Ιουστινιανού κλείνουν οι φιλοσοφικές σχολές των Ελλήνων, οι Ελληνίδες Ιέρειες αποκαλούνται πόρνες και θανατώνονται. Τρόμος επικρατεί παντού. Έτσι επεβλήθη ο χριστιανισμός στην Ελλάδα.
Όσοι πολίτες σήμερα είναι εκχριστιανισμένοι Έλληνες δεν γνωρίζουν την ιστορική αλήθεια. Εν αγνοία τους κάνουν τον σταυρό τους, διότι ουδέποτε διδάχθηκαν στο σχολείο τις θεμελιώδεις αρχές της Ελληνικής Κοσμοθεάσεως.
Δεν γνωρίζουν βασικές αρχές της Ελληνικής Θεολογίας, όπως: 
Ουδέν εξ ουδενός. Ο Κόσμος δημιουργήθηκε αφ’ εαυτού, χωρίς ανάγκη εξωτερικού αιτίου και είναι αΐδιος.
Δεν υπάρχει Θεός εκτός Κόσμου. 
Η Χρυσή Εποχή, εποχή υψηλοτάτου πολιτισμού, προηγήθηκε του παγκόσμιου κατακλυσμού. Η πολιτιστική ιστορία της ανθρωπότητος είναι κυκλική και όχι ευθύγραμμη.
Ο Υλοζωισμός υποδηλώνει ότι η Φύσις είναι έμψυχος και ενσυνείδητος. Η ύλη είναι ζώσα.
Ο άνθρωπος δεν διαχωρίζεται σε ύλη και πνεύμα. Η ολιστική θεώρηση του ανθρωπίνου σώματος προάγει την θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενειών.
Ο χριστιανισμός δεν αποτελεί την πλειοψηφία μέσα στον Ελληνικό Λαό. Ουδέποτε μας ρώτησαν οι χριστιανοί παπάδες όταν μας βαπτίζουν. Ο υποχρεωτικός νηπιοβαπτισμός ξεκίνησε επί Ιουστιανού, του γνωστού μισέλληνος βυζαντινού αυτοκράτορος.
Το σόφισμα ότι η πλειοψηφία των σημερινών Ελλήνων είναι χριστιανοί, είναι παράλογο και κωμικό. Στην παλαιά μου αστυνομική ταυτότητα έγραφε Χ.Ο, δηλαδή χριστιανός ορθόδοξος, κάτι το οποίο φυσικά δεν ίσχυε για τα θρησκευτικά μου πιστεύω. Απλώς οι αστυνομικοί έγραφαν στις ταυτότητες το Χ.Ο. χωρίς να ρωτούν τους πολίτες.
Μιά λοιπόν που ο αναγνώστης θέτει ζήτημα για το πόσοι είναι οι χριστιανοί ανάμεσα στον Ελληνικό Λαό, προτείνω να γίνει ένα δημοψήφισμα, αφού πρώτα επιτραπεί να διδάσκεται στα Ελληνικά σχολεία η Ελληνική Θρησκεία, ώστε να έχει επιλογή ο Έλλην πολίτης.
Αντ’ αυτού το ρωμέικο κράτος κατεδαφίζει και  καταχώνει τους Ιερούς Βωμούς των Ελλήνων, όπως έγινε προσφάτως με τον Βωμό των 12 Θεών.
Έτσι δημιουργείται η χριστιανική «πλειοψηφία» στην Ελλάδα εδώ και 1700 χρόνια. Με μπουλντόζες, παραβολάνους, και σφαγείς των Ελλήνων που αυτοαποκαλούνται «άγιοι», όπως ο χριστιανός επίσκοπος Κύριλλος Αλεξανδρείας, ο δολοφόνος της φιλοσόφου Υπατίας, Εθνομάρτυρος των Ελλήνων.
Οι περισσότεροι χριστιανοί Ελληνικής καταγωγής, δεν έχουν διαβάσει ποτέ ούτε την βίβλο του χριστιανισμού, ούτε τους πατέρες της εκκλησίας για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι, τον μισελληνισμό της χριστιανικής εκκλησίας.
Ο χριστιανισμός, όπως και ο κομμουνισμός, είναι οικουμενικά και διεθνιστικά δόγματα. Ουδέποτε υπεστήριξαν και ουδέποτε θα υποστηρίξουν το Ελληνικό Έθνος, την Ελληνική Φυλή, τον Ελληνικό Πολιτισμό.
Το ιερό βιβλίο του χριστιανισμού, η «Βίβλος», μας ενημερώνει για την «αγάπη» που τρέφει προς τους Έλληνες, λέγοντας ότι θα μας πιεί το αίμα όπως πίνουν το κρασί οι ιουδαίοι
«Και εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων και ψηλαφήσω σε ως ρομφαίαν μαχητού· και Κύριος έσται επ’ αυτος και εξελεύσεται ως αστραπ βολίς, και Κύριος παντοκράτωρ εν σάλπιγγι σαλπιεί κα πορεύσεται εν σάλω απειλής αυτού. Κύριος παντοκράτωρ υπερασπιεί αυτούς, και καταναλώσουσιν αυτούς, καί καταχώσουσιν αυτούς εν λίθοις σφενδόνης και εκπίονται αυτούς ως οίνον και πλήσουσιν ως φιάλας θυσιαστήριον».
Ακόμη ένα δείγμα χριστιανικής «αγάπης» από το ιερό βιβλίο του χριστιανισμού:
«Δια τούτο τάδε λέγει Κύριος: ιδού εγώ εκτείνω την χείρα μου επί τους αλλοφύλους καί εξολοθρεύσω Κρήτας καί απολώ τους καταλοίπους τους κατοικούντας την παραλίαν. Καί ποιήσω εν αυτοίς εκδικήσεις μεγάλας, καί επιγνώσονται διότι εγώ Κύριος εν τω δούναι την εκδίκησιν μου επ’ αυτούς».
Και συνεχίζουν οι μισέλληνες πατέρες της χριστιανικής εκκλησίας με τους Αναθεματισμούς κατά των Ελλήνων, τους οποίους διαβάζουν σήμερα οι παπάδες την λεγομένη «Κυριακή της Ορθοδοξίας»:
«Ανάθεμα σε όσους δηλώνουν μεν ότι είναι ευσεβείς, αλλά εισάγουν αναιδώς ή μάλλον ανευλαβώς, στην ορθόδοξον και καθολική εκκλησία τα ασεβή δόγματα των Ελλήνων περί ανθρωπίνων ψυχών και ουρανού και γής και των άλλων δημιουργημάτων.
Ανάθεμα σε όσους προτιμούν την βλακώδη υποτιθέμενη σοφία των φιλοσόφων και ακολουθούν τους διδασκάλους των, και δέχονται τας μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών ή και ότι αυταί χάνονται ομοίως με τα άλογα ζώα και εκμηδενίζονται, και διά τούτων αρνούνται την ανάστασιν και την κρίσιν και την τελικήν ανταπόδοσιν όσων έχει ζήσει ο καθείς.
Ανάθεμα σε όσους μεταβάλλουν αυτοβούλως, όπως τας διαφόρους μυθολογίας, και την ιδικήν μας διδασκαλίαν περί δημιουργίας, και δέχονται τας Πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς, και λέγουν ότι η ύλη, ούσα αυθύπαρκτος, μορφοποιείται υπό των ιδεών, και φανερώς αναιρούν το αυτεξούσιον του δημιουργού ο οποίος από του μή όντος ωδήγησε τα πάντα εις την ύπαρξιν, και ως ποιητής επιβάλλει εις όλα αρχήν και τέλος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς».
Ο ΕθνικοΑπελευθερωτικός Αγών οφείλει να περιλαμβάνει την αποπομπή ο,τιδήποτε ξένου από το Ελληνικό Σώμα. Είτε μιλάμε για το νόμισμα, είτε για την θρησκεία, είτε για την γλώσσα, είτε για την φυλή, είτε για τα ήθη, είτε για τα έθιμα, είτε για τους νόμους, είτε για ξένα στρατεύματα.
Θεωρώ άκρως προσβλητικό για τους Έλληνες, όταν χριστιανοί παπάδες εύχονται στα Ελληνικά ζευγάρια στην τελετή του γάμου να ευτυχίσουν όπως ο ...Αβραάμ και η Σάρα!!
Θεωρώ άκρως προσβλητικό για το Ελληνικό Έθνος τα μικρά Ελληνόπουλα να διδάσκωνται στο δημοτικό σχολείο για τον προφήτη Μωϋσή, αντί να μαθαίνουν για τον Ιεροφάντη Ορφέα.
Τελείωσα το σχολείο και αν δεν καθόμουν να μελετήσω μόνος μου, δεν θα μάθαινα ποτέ για τα Ιερά Ορφικά Κείμενα του Ελληνισμού.
Η Ελληνική Θρησκεία περιλαμβάνει όλες τις ύψιστες Ελληνικές αξίες: την αιωνιότητα, το πεπρωμένο, την διαφορετικότητα, την μοναδικότητα, την αποκλειστικότητα, την συνέχεια του Ελληνισμού.
Η Θρησκεία των Αρχαίων Προγόνων μας, μάς διαφοροποιεί από τους άλλους λαούς και εκφράζει απολύτως τον εθνισμό μας.
Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του αναγνώστου για το πώς οραματίζομαι την Παλιγγενεσία, απαντώ ότι,  
ο σκληρός ιδεολογικός πυρήνας του πολιτικού φορέως της Εθνεγερσίας θα υπερασπίζεται το Ελληνικό Έθνος, την Ελληνική Θρησκεία, την Ελληνική Φυλή, το Ελληνικό Νόμισμα, την Ελληνική τέχνη και αισθητική, την Ελληνική Γλώσσα, τον Ελληνικό Πολιτισμό, την Ελληνική επιχειρηματικότητα, την Ελληνική εργατική τάξη και αγροτιά, την Ελληνική παραγωγική βάση, τον Ελληνικό ορυκτό πλούτο, την Ελληνική επικράτεια συμπεριλαμβανομένων των υποδούλων Αδελφών μας, την Ελληνική ομογένεια στο εξωτερικό, την Ανεξαρτησία του Ελληνικού Έθνους-κράτους, την Ελληνική Ιδεόσφαιρα και το Ελληνικό Έθος.
Η παλιγγενεσία του Ελληνικού Έθνους είναι αδύνατον να επιτευχθεί μέσα από αλλότριες δοξασίες.
Σήμερα, ακούμε στον περίγυρό μας ένα σωρό σοφίσματα προκειμένου οι προπαγανδιστές διαφόρων κινημάτων να χρησιμοποιήσουν την λάμψη του Ελληνισμού ως πρόσχημα για να αιχμαλωτίσουν την Ελληνική Ψυχή.
Για παράδειγμα, «Ο Χριστός ήταν Έλληνας», για να αποκρυβεί η ιουδαϊκή  καταγωγή του εσταυρωμένου ραββίνου από την Ναζαρέτ.
«Ο Χίτλερ θαύμαζε την αρχαία Ελλάδα», για να έχουν οι νεοναζί ένα ιδεολογικό έρεισμα στην Ελλάδα.   
«Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ομοφυλόφιλος», για να δημιουργήσουν οι ομοφυλόφιλοι μία κοινωνική αποδοχή για την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά τους.
«Ο Μαρξ μελετούσε επισταμένως την Αρχαία Ελληνική γραμματεία». Αυτό είναι αλήθεια. Ο Μάρξ υπέβαλε διδακτορική διατριβή με τίτλο «Η διαφορά της Δημοκρίτειας από την Επικούρεια φιλοσοφία». Αλλά από αυτό δεν έπεται ότι ο Μάρξ ήταν Έλλην. Ή ότι ο κομμουνισμός είναι Ελληνική ιδεολογία. Ή ότι ο κομμουνισμός θα διασώσει τον εθνισμό των Ελλήνων.  
Διότι αν σκεφτόμαστε έτσι, τότε επειδή έχει ακουστεί ότι ο Μπιν Λάντεν μελετούσε Αριστοτέλη, θα καταλήξουμε ότι ο σαλαφισμός είναι Ελληνική ιδεολογία.
Το αυτό ισχύει για το αισχρό παραμύθι του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού».
Αν όποιοι βιάζουν και καταστρέφουν τον Ελληνισμό δημιουργούσαν νέο πολιτισμό, τότε με την ίδια λογική θα πρέπει να υπάρχει και ελληνο-ισλαμικός πολιτισμός, και ελληνο-ναζιστικός πολιτισμός, και ελληνο-φραγκικός πολιτισμός, και ελληνο-σοβιετικός πολιτισμός, και ελληνο-μογγολικός πολιτισμός.
Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του αναγνώστου αν θεωρώ ιουδαίους τους εκχριστιανισμένους Έλληνες, θα ξεκινήσω από τον εαυτό μου.
Όταν ήμουν μικρό παιδί ήμουν και εγώ χριστιανός λόγω αγνοίας. Αργότερα ενστερνίστηκα τον κομμουνισμό ως πολιτική φιλοσοφία. Για αρκετά χρόνια κατανάλωνα αναψυκτικά και χάμπουργκερ από ταχυφαγεία. Τώρα παρουσιάζομαι με γραβάτα και κοστούμι στην εκπομπή «Μακελειό» του κ. Στέφανου Χίου. Μεγάλωσα με ξένη μουσική χέβυ μέταλ.
Αλλά ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι ο κομμουνισμός θα σώσει τον Ελληνισμό. Φοράω γραβάτα και κοστούμι, για λόγους ευπρεπείας προς το τηλεοπτικό κοινό της εκπομπής «Μακελειό», αλλά γνωρίζω ότι είναι δυτικόφερτη ενδυμασία. Η γραβάτα δεν με εκφράζει ενδυματολογικώς. Δεν θυμίζει τίποτε το Ελληνικό. Ευελπιστώ μία μέρα Έλληνες σχεδιαστές μόδας να σχεδιάσουν ανδρικά χιτώνια με ραμμένα Ελληνικά σύμβολα τα οποία να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ενδυματολογικές ανάγκες των Ελλήνων.
Σταμάτησα να τρώω από ταχυφαγεία και επέστρεψα στην Ελληνική Διατροφή. Αγοράζω σύμπακτους δίσκους με Αρχαίες Ελληνικές μελωδίες.
Εν ολίγοις κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσω τον εθνισμό μου.
Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι εκχριστιανισμένοι Έλληνες. Να απορρίψουν ο,τιδήποτε ξένο στα ήθη και στα έθιμα.
Ως πολιτικός απαιτώ οι Ελληνίδες να αποκτήσουν το δημόσιο αξίωμα της Ιέρειας. Απεχθάνομαι να βλέπω ανέραστους παπάδες που θεωρούν τον γάμο και την τεκνοποίηση ως κάτι βδελυρό, με το πρόσχημα ότι αυτοί «νυμφεύθηκαν την εκκλησία του Χριστού». Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι Ελληνική. Δίδει το κακό παράδειγμα στην κοινωνία.
Η Ελληνίδα Ιέρεια πρέπει να ερωτεύεται, να κάνει γάμο, και να είναι πολύτεκνη, ώστε να δίδει το  καλό παράδειγμα στις νέες Ελληνίδες.
Ως πολιτικός ονειρεύομαι μία μέρα τον εαυτό μου στην περίοδο του εβραϊκού Πάσχα τότε που οι χριστιανοί στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ, να στέκωμαι ευλαβικώς στο Μαντείο των Δελφών, παρουσία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Έθνους, και να λαμβάνω το Ιερό Πυρ από την Ελληνίδα πρωθιέρεια.
Ο πολιτικός συμβολισμός μίας τέτοιας ενέργειας θα σημάνει ότι η Ελλάς ως Έθνος δεν έχει ανάγκη το ιουδαιοχριστιανικό σκότος της Ιερουσαλήμ. Δεν χρειάζεται να στέλνουμε αεροπλάνο στο Ισραήλ για να μας φέρει το δήθεν «άγιο φώς» του εβραιοχριστιανισμού.
Έχουμε μπροστά μας το Αληθινό Απολλώνειο Φώς των Δελφών.
Είναι εσχάτη προδοσία να θεωρούμε ως ιερό και θεοβάδιστο έδαφος την Ιερουσαλήμ, και συγχρόνως να αρνούμεθα την ιερότητα και το θεοβάδιστον της Μητέρας Ελλάδος.
Ουδείς σώφρων πατριώτης αποδέχεται ότι αλλότρια εδάφη, και μάλιστα ιουδαϊκά, είναι ιερά και θεοβάδιστα ενώ τα Ελληνικά εδάφη είναι «ειδωλολατρικά».
Θεωρώ ότι οι περισσότεροι Έλληνες, όπως και εγώ, δεν είχαμε την ευκαιρία όταν ήμασταν μικρά παιδιά να μάθουμε ούτε την θρησκεία μας, ούτε την γλώσσα μας, ούτε την ιστορία μας, ούτε τον πολιτισμό μας.
Η υιοθέτηση αλλοτρίων συμβόλων, δοξασιών και ηθών, μας έχει προξενήσει τρομακτικές ζημιές ως Έθνος. Έχουμε ιερό καθήκον να καταπολεμήσουμε την ξενομανία.
Η Εθνεγερσία έχει ακριβώς αυτό τον στόχο. Την Επανελλήνιση σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.
Επομένως ο Πολιτικός φορέας της Παλιγγενεσίας, τον οποίο οικοδομούμε, υπόσχεται την υπεράσπιση ο,τιδήποτε Ελληνικού.
Είναι αδιανόητο να ισχυρίζονται κάποιοι χριστιανοί πατριώτες ότι οι Αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν το θέατρο, τον αθλητισμό, τα μαθηματικά, την ιατρική, την μουσική, την φιλοσοφία, την αρχιτεκτονική κ.α., αλλά σε ό,τι αφορά την θρησκεία, αυτή την πήραμε από έναν λαό στην μέση ανατολή, διότι τάχα αυτός είναι ο εκλεκτός του Γιαχβέ, ενώ οι Πρόγονοί μας που δημιούργησαν όλα αυτά τα υπέροχα πολιτιστικά επιτεύγματα, στο ζήτημα της θρησκείας λάθεψαν διότι τάχα ήταν «ειδωλολάτρες».
Μετά τιμής 
Ιφικράτης Αμυράς

Για αυτούς τους λόγους, ζητώ η μήνυση να τεθεί στο αρχείο ως κακόβουλη και απαράδεκτη. 

Επεξήγηση:

Το χριστιανικό μου όνομα είναι Απόστολος, το οποίο δεν επέλεξα καθότι με βάπτισαν χριστιανό όταν ήμουν νήπιο, χωρίς να με ρωτήσουν. 

Παρακαλώ όταν αναφέρεσθε στο άτομό μου να με αποκαλείτε με το Ελληνικό μου όνομα, το οποίο επέλεξα οικειοθελώς και εκφράζει πλήρως τον εθνισμό μου. 

Το όνομα Ιφικράτης είναι το πραγματικό μου όνομα. Το όνομα Απόστολος που αναγράφεται στην χριστιανική ταυτότητα είναι  ψεύτικο, προσωρινό, και αποτέλεσμα χριστιανικού καταναγκασμού.


Ιφικράτης Αμυράς 

No comments:

Post a Comment